הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

שפכי תעשייה

כללי תאגידי מים וביוב

  1. בתאריך 8/10/11 נכנסו לתוקפם כללי תאגיד מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים לביוב העירוני) תשע"א 2011.
  2. שפכי תעשייה סווגו ל4 קבוצות: שפכים מותרים, שפכים חריגים שניתן להזרים בדיווח ואין צורך באישור מיוחד, שפכים חריגים המחייבים אישור של תאגיד המים ושל המשרד להגנת הסביבה, המחייבים אישור של התאגיד ושפכים אסורים.
  3. להלן דגש: סיווג שפכים חריגים המחייבים אישור של התאגיד ושל המשרד להגנת הסביבה: יש להגיש בקשה מנומקת בכתב בה יש לפרט את הערכים המרביים וכמות השפכים המיועדים להזרמה וזאת לא יאוחר מ-1/1/2012. לפי סעיף 6 ב' (א) לכללי התאגיד לעניין תעריפים לשרותי מים וביוב עבור החריגות חשבונך יחויב באגרות נוספות בגין החריגות לפי צריכת המים שלך.
    במידה וימצאו שפכים חריגים עליהם לא הצהיר המפעל ולא קיבל אישור מהמשרד להגנת הסביבה ומהתאגיד, המפעל יחויב פי 4 מהסכום שנקבע לשפכים חריגים.
  4. ברצוני להפנות את תשומת ליבך שבמידה ויוזרמו שפכים אסורים כמשמעם בכללים יחויב חשבונך פי 6 מאגרת הביוב בה הנך מחויב כיום והיא תתוסף לאגרה נוכחית.
  5. תקופת החיוב, לפי סעיף 3 ב', הינה עד חצי שנה שקדמה למועד גילוי הזרמת השפכים או ממועד הדגימה האחרונה.

להלן טבלת חישוב האגרות לפי סיווג השפכים:

לפי סעיף 5ב לכללים יישא המפעל בעלות הדיגום והבדיקות כמפורט בכללי התעריפים
​פרמטר (מג"ל)​שפכים מותרים​שפכים חריגים שניתן להזרימם בדיווח ואין צורך באישור מיוחד​שפכים חריגים המחייבים אישור של התאגיד והמשרד להגנת הסביבה​שפכים אסורים
​  ​תקנה 6 ב'​תקנה 6' א​תקנה 6 ב'​תקנה 3 א' 1. התוספת הראשונה
​צריכת חמצן כימית​עד 800​בין 800- 2000​מעל 2000​כמפורט בכלל
​כלל מוצקים מרחפים​עד 400​בין 400-1000​מעל 1000
​חנקן קילדל​עד 50​בין 50-100​מעל 100
​זרחן כ-P​עד 15​בין 15-30​מעל 30
​חישוב אגרת הביוב​אין​ע"פ נוסחת החישוב בכללי​ע"פ נוסחת החישוב בכללים ולאחר קבלת האישורים. הזרמה ללא אישור תחויב באגרת הביוב כפול ארבע​אגרת הביוב כפול שש
שפכי תעשייה