דמי הקמה ותוכנית סניטארית

דמי הקמה

דמי ההקמה, שנקבעו על ידי רשות המים, מחליפים את היטלי הביוב ואגרת הנחת צנרת שנגבו בעבר. דמי ההקמה נועדו ליצור לתאגידי המים והביוב מקור לכסות את ההוצאות הנדרשות להקמה, פיתוח ושדרוג של מערכות המים והביוב. רשות המים קבעו את השיטה לחישוב דמי ההקמה, תעריפי החיוב החד פעמיים הם לפי שטח הבינוי.
תעריף דמי ההקמה הוא תעריף אחיד לכל סוגי הנכסים, למעט בנכס למגורים הבנוי בצפיפות נמוכה. (הערה: נכס הבנוי בצפיפות נמוכה מוגדר בסעיף 1 לכללי דמי הקמה כ"נכס שייעודו מגורים ששיעור הבנייה המותר בו, לפי בקשה להיתר שאושרה, הוא עד חמש יחידות דיור לדונם"). תעריפי דמי הקמה מתעדכנים בכל 1 בינואר, הצמדתם למדד המשוקלל: מדד המורכב מ- 50% מדד המחירים לצרכן ו- 50% מדד מחירי תשומה בבניה למגורים, כמפורט בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
חיוב בדמי הקמה מוטל על שטח הבניה בלבד. אין חיוב בגין שטח הקרקע. דמי ההקמה מוטלים על סך כל שטחי הבנייה, המחושבים על פי תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב - 1992, למעט שטח מרתף לחניית כלי רכב, להלן "מרתף חניה".

עילות החיוב בדמי ההקמה:

 • אושרה בקשה להיתר לבנייה בנכס.
 • התאגיד הקים את מערכת המים או הביוב, המאפשרת את חיבורו של הנכס לראשונה לאספקת מים או להזרמת ביוב או החל בפעולות להקמה כאמור.
 • התאגיד חיבר את הנכס לראשונה לאספקת מים או להזרמת ביוב.
 • נודע לתאגיד כי קיימת בנייה חורגת בנכס.

אישור לתוכנית סניטרית

אישור תאגיד עין כרמים הינו חלק מהליך קבלת היתר הבניה בעיריית כרמיאל. בקבלת התוכנית הסניטארית התאגיד בודק את חיבורי המים והביוב לחלקה וכן את הצנרת הפנימית בתוך המגרש. זאת ע"מ להבטיח חיבור מתאים אל הרשת העירונית. 
לכל חלקה יש חיבור מים אחד. יועץ האינסטלציה רשאי לבקש שינוי בחיבור זה, דבר שיישקל ולאחר מכן תקבע העלות בגין שינוי זה.
כמו כן, לכל חלקה יש חיבור לביוב אחד. התאגיד בודק האם הפונה משתמש בחיבור הקיים בחלקה, לפי המידע שסופק במפה הטופוגרפית המסומנת. יועץ האינסטלציה רשאי לבקש שינוי בחיבור זה, דבר שיישקל ולאחר מכן תקבע העלות בגין שינוי זה.
כאשר מותקנת בחלקה מערכת השקיה, המסוגלת להשתמש בחומרים כימיים, חובה להתקין מז"ח.
כיבוי אש. עבור אספקת מים למערכת כיבוי אש, ידנית או אוטומטית, יש להתקין מז"ח בקוטר מתאים לצרכי המערכת.
במידה והחלקה משמשת לייצור כלשהו, המחייב שפיכת חומרים מסוכנים לרשת הביוב העירונית, חובה לתכנן מערכת לטיפול בשפכים, המתאימה לסוג החומרים שישפכו לרשת. 
על הפונה להגיש לתאגיד, באמצעות יועץ האינסטלציה, תכנית אינסטלציה בפורמט גרמושקא, כמקובל. 

הליך קבלת האישור:

אנו ממליצים לקרוא בעיון את הדרישות הנ"ל בכדי להקל עליכם את הליך ההגשה ולהפוך אותו ליעיל ונוח.
התכנון חייב להתבצע על פי הוראות וחוקי האינסטלציה בישראל והתקן הישראלי.
 1. לפני תחילת התכנון, יש לפנות למחלקת ההנדסה של התאגיד, לקבלת נתוני התחברות לרשתות המים והביוב העירונית. נתוני חיבורי מים וביוב יימסרו למתכנן על פי המידע הקיים ברשות התאגיד. במידה והתשתיות הנדרשות לחיבור המבנים אינן קיימות, על היזם לתכנן אותן בתאום מלא עם התאגיד ובהתאם לתוכנית אב למים וביוב. יש לציין כי על הנספח הסניטרי לשקף את כל המערכות המתוכננות בהתאם לדרישות התאגיד.
 2. לאחר קבלת הנתונים, יש להגיש תכניות אינסטלציה מתוכננות בעותק יחיד בנייר )"גרמושקה") אשר תכלול את המפורט מטה. התוכנית תכלול את סימון תשתיות המים והביוב הקיימות על גבי תכנית אדריכלית ועל גבי רקע מדידה עדכני. בנוסף, יש להגיש עותק אחד מתכנית פיתוח השטח המאושרת ע"י העירייה וצילום של דף החלטת הוועדה לתכנון ובנייה ודף הנחיות של רשות הכבאות.
 3. לאחר עדכון התוכניות בהתאם לדרישות התאגיד יש להגיש את התוכנית ב-2 העתקים ובקובץ שרטוט בתוכנת אוטוקאד בגרסת 2016 ומעלה בפורמט DWG וקבצי PDF. ניתן להפקיד תכניות אינסטלציה לאישור במשרדי התאגיד, ברח מעלה כמון 2 מבנה תקשוב קומה 2.
 4. התוכנית הסניטרית חייבת להתאים לתקנות התכנון והבנייה ולהוראות ההל"ת (הוראות למתקני תברואה) וכן לכל תקן מחייב אחר התקף בזמן תכנון התוכניות ולדרישות כיבוי אש, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, מחלקת דרכים – נתיבי ישראל וכל גורם רלוונטי אחר
 5. יש להסדיר תשלום בעבור דמי הקמה כתנאי לקבלת ההיתר. מובהר בזה שלא יינתן היתר בנייה בטרם שולמו דמי ההקמה.

אופן הגשת הגרמושקה :

 1. יש לצרף מכתב נלווה לתוכנית המציג את מהות הבקשה, מגיש הבקשה, היזם המתכננים, שמות הרחובות, פרטי הנכס הכוללים: מספר גוש חלקה, מספר קומות ומספר יחידות וכיו"ב לצורך המשך הטיפול.
 2. במידה ומדובר על מבנה גבוה ו/או רב קומות ו/או תעשייתי ו/או מסחרי יש להכין פרשה טכנית הכוללת תיאור קצר על המבנה, על ייעודו, תיאור מפורט על צריכות המים וספיקות הביוב, חישוב הידראולי לצריכת מים ביום שיא ובשעת חירום לרבות לכיבוי אש כולל מתזים וכן תיאור מילולי על מערכות המים, הביוב פתרונות לכיבוי אש ולטיפול בשפכים במידה ונדרש. שפכים שאינם סניטריים, חובה לציין את איכותם בהתאם לנדרש בכללי תאגידי מים וביוב. יש לתאם מול התאגיד את טיפול הקדם הנדרש לצורך הזרמת שפכי תעשיה בהתאם לכללים.
 3. תרשים סביבה בקנ"מ 1:2500 עם סימון מספרי מגרשים, קורדינטות, שמות הרחובות    (אם יש) ופרטים נוספים שיאפשרו לאתר את מיקום המגרש בשטח. 
 4. תרשים מגרש (תכנית פיתוח) בקנ"מ 1:250 מפת מדידה עדכנית כולל קורדינטות ובתוקף של עד חצי שנה ממועד ההגשה, ערוכה וחתומה ע"י מודד מוסמך וכוללת סימון מערכות המים והביוב העירוניים, הידרנטים סמוכים עד מרחק של 100 מ' מכל צד, מדי מים קיימים במגרש, מס' המונים וקוטרם, שוחות ביוב קיימות במגרש וכן חיבורי ביוב.
 5. מקרא.
 6. מבנה, תנוחה וחתכים.
 7. תוכניות אינסטלציה של כל הקומות במבנה (לרבות מרתף, קרקע וגג) בקנ"מ 1:100. התוכניות תכלולנה גם מערכות סולריות, איגום מים וחיבור באמצעות שאיבה בקומת המרתף.
 8. תוכניות מים וביוב חיצוניות למבנה כולל חיבור לרשת העירונית.
 9. חתכים לאורך של כל קווי הביוב החיצוניים.
 10. סכמות מים וביוב.
 11. פרט להתחברות לביוב וניקוז. וכן, פרט למתקן קדם טיפול (לדוגמא מפריד שומנים או דלק) במידה ויידרש על ידי משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה ו/או התאגיד
 12. מיקום מערכת המדידה.
 13. פרט למערכת המדידה הכללית והמשנית.
 14. שוחות פוליאתילן כדוגמת "רומולד" או "חופית" או ש"ע יותקנו בגינון בלבד ולא באזור נסיעת מכוניות (שבילים, חניות) ו/או מדרכות.

הערות כלליות:

 1. כל המגופים, הצנרת והאביזרים יהיו בעלי תקן ישראלי.
 2. חל איסור מוחלט לחיבור מרזבים ו/או כל מוצא למי גשם למערכת הביוב.
 3. חיבורי מים וביוב של בריכות נוי ובריכות שחייה יבוצע על פי הנחיות משרד הבריאות. יש לסמן תכנון מערכות מים וביוב לבריכה בהתאם להנחיות חוק תכנון הבנייה ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. במסגרת תכנון הזנות לבריכה יש לתכנן הזנת מים נפרדת לבריכה שלא דרך מרכזיית המבנה. הזנת הבריכה תכלול מז"ח או מילוי באמצעות מרווח אויר. קו המאסף של הבריכה יתוכנן כי שלא תהיה זרימה חוזרת לבריכה בעת הצפת ביוב.
 4. אין להתקין שוחות משולבות כדוגמת "מגנופלסט" תוצרת וולפמן או ש"ע.

מדי מים כלליים ופרטיים

 1. במבנים עד 10 יח"ד יותקנו המדים הפרטיים בנישה מחוץ למבנה בצורה מרוכזת. 
 2. בכל מבנה מעל 4 קומות בתחומי התאגיד ומעל 10 יח"ד ניתן לתכנן מדי מים פרטיים קומתיים.
 3. המדים הדירתיים יתוכננו בנישות/פירים מתאימים במקום נגיש, עם אפשרות לאחזקה של ה"חנוכייה". ה"חנוכייה" תכלול לא יותר מחמש ענפים מכל צד (עד 10 מדים בחנוכייה), כאשר גובה החיבור לא יהיה יותר מגובה של 1.5 מטר מגובה פני הקרקע. שילוט עם הכיתוב "מדי מים" יותקן על גבי דלתות הנישות של המדים הדירתיים והכללי בחזית המגרש. יש להקפיד על שילוט מספרי הדירות בסמוך למונים הדירתיים.
 4. בחיבורים הדירתיים כולל צמודי קרקע יתוכננו ברזים כדוריים/אלכסוניים משוג "שגיב" לפני ואחרי המד, הברז לאחר המד יותקן בהמשך לאל חוזר (URF). 
 5. במידה ויותקנו מדי מים דירתיים קומתיים יש לתכנן הכנות לכבל תקשורת. מערכת התקשורת הנ"ל תבוצע לאחר מכן באמצעות התאגיד.
במידה וישנן שאלות בכל תחום הקשור למדי המים ניתן לפנות לתאגיד.