אישור לטופס 4

עם סיום עבודות הבנייה ובטרם אכלוס, טופס 4 , יערך סיור ייעשה בנוכחות נציג התאגיד, נציג היזם וקבלן האינסטלציה אשר ביצע את העבודות בנכס, לצורך לבדיקת התאמת התכנון לביצוע ואופן התחברות של המערכות הפרטיות לציבוריות. 
לפני תאום הסיור האמור נדרש הקבלן / היזם המבצע להשלים את כל המסמכים הנדרשים ולהגישם במחלקת ההנדסה בתאגיד לאישור. 
לאחר בדיקתו ואישורו יועבר האישור לעירייה לצורך קבלת טופס 4. 

רשימת המסמכים הנדרשים טרם הסיור לטופס 4:

  1. אישור המתכנן לאופן ביצוע העבודות - על מתכנן האינסטלציה לערוך סיור בשטח ולוודא כי ביצוע תשתיות מים וביוב בחלקה בוצע בהתאם לנספח הסניטרי המאושר ובתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים.
  2. אישור גורם מוסמך על ביצוע ניקוי וחיטוי מערכות אספקת מי השתייה לרבות מאגרים במידה וישנם, עפ"י דרישות הל"ת ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. 
  3. אישור התקנת מז"ח על ידי מתקן מוסמך ע"י משרד הבריאות (במידה והותקן). 
  4. במבנים משותפים ובמבני תעשייה, יש להגיש דו"ח צילום טלוויזיוני של מעבדה מוסמכת לקוי ביוב בקוטר 160 מ"מ ומעלה. הדו"ח אשר יוגש לתאגיד יכלול דו"ח מסכם וקבצי וידאו על גבי דיסק. במידה ובדו"ח ימצאו שקיעות/מעיכות/ליקויים נוספים – יש לתקן את הליקויים ולצלם בשנית את הקו שעבר תיקון. 
  5. קו ביוב בין שתי שוחות שבו יותר משקיעה/מעיכה אחת – יש להזמין מהמעבדה דו"ח של הרשות להסמכת מעבדות עבור חומרת השקיעה/מעיכה. התאגיד יבדוק את ממצאי הדו"ח ויעביר הנחיות עבור תיקון הקו. 
  6. תוכנית עדות (ASMADE) –יש להגיש את התוכנית ב-2 העתקים ובמדיה מגנטית בפורמטDWG בגרסת אוטוקאד 2016 ומעלה ובקובץ PDF. המדידה תכלול סימון של תשתיות המים והביוב כפי שבוצעו ואופן חיבורם למערכת הציבורית על רקע תוכנית הקרקע של המבנה, סימון רום המבנה וגבהי פיתוח, סימון יציאות ביוב מהמבנים, סימון כל נתוני מערכות מים וביוב, קטרים של צנרת מים וביוב, קוטר שוחות, רום מכסים, I.L כניסה ויציאה, שיפוע קווים, סוג צנרת, מיקום מדי מים, מיקום ורום בור שאיבת הביוב (אם קיים) וכיוצ"ב. 
  7. אישור תשלום עבור המים שנצרכו במהלך הבנייה ועל פי אמנת השירות לקבלנים. 
  8. רשימה של שמות הדיירים – רשימת הדיירים תכלול שם פרטי, שם משפחה, ת.ז., מספרי טלפון נייח וסלולרי, כתובת מייל (במידה ויש).