קבלת מד מים לבניה

 1. לאחר קבלת היתר בנייה החתום ע"י הועדה המקומית, הקבלן מתבקש להגיש דיווח על התחלת בנייה ובקשה למד מים לבנייה אליה יצורפו תכניות של תשתית המים הפרטית ואישור התאגיד לחיבור לתשתית לצורך ביצוע העבודות, מיד לאחר מכן יקבל הקבלן שובר תשלום למד המים לבניה. 
 2. מד המים יותקן בתוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה ובלבד שהתקבלו עמה כל התכניות והאישורים לעיל, בוצע התשלום בעבור התקנתו ומהנדס התאגיד אישר כי בוצעו בתשתית המים הפרטית כל הפעולות הדרושות לשם ביצוע החיבור למערכת המים. לכל נכס יותקן מד בנייה אחד ללא קשר לכמות היחידות / המבנים הנכללים. 
 3. אין להתחיל בבנייה ללא מד מים לבנייה. 
 4. במקרה של הריסת מבנה קיים יש לבצע ניתוקים של הצנרת הפרטית לציבורית. הניתוק יעשה בתיאום עם מנהל התפעול של התאגיד ובהתראה של חודש ימים לפחות מהתחלת ההריסה. יש לציין כי הניתוקים יעשו ע"ח היזם. 
 5. חיבורי צנרת פרטיות לציבוריות (מים וביוב) יבוצעו ע"י התאגיד בלבד כאשר יש לעדכן את התאגיד כשלושה חודשים לפני המועד ביצוע החיבור המבוקש. כאשר מדובר בהגדלת קוטר החיבור הקיים או העתקתו למיקום אחר אזי עלות ההגדלה תהיה ע"ח היזם. התאגיד יבצע את חיבורי המים ו/הביוב בהתאם לנספח הסניטרי המאושר בלבד. אישור לביצוע יעשה רק לאחר קבלת היתרי חפירה מהעירייה והרשויות השונות. 
 6. טרם התחלת ביצוע העבודות בשטח, יש לוודא כי חיבורי המים והביוב המתוכננים לצנרת הציבורית תואמים את המצב הקיים. במקרה של אי התאמה יש לפנות למתכנן ולעדכן את התוכניות.
 7. בכל שינוי במערכות המים והביוב, הקיימות והמתוכננות בטרם הביצוע ו/או במהלכו, יש להגיש תכניות מתוקנות לאישור מחדש. רק לאחר אישור בכתב של השינוי ניתן יהיה לבצעו. 
 8. התאגיד יעביר אומדן הנדסי ראשוני ובהתאם אליו ישלם היזם. התאגיד יבצע את העבודות לאחר קבלת כל אישורי החפירה. העבודות תכלולנה לרוב את הפירוט הבא:
  1. חיבור ביוב מהשוחה הציבורית ועד מטר בגבול מגרש (לא כולל שוחה פרטית), לרבות החזרת המצב לקדמותו.
  2. חיבור מים מהצנרת הציבורית ועד מטר בגבול מגרש, כולל הכנה לחיבור מגרש, מגוף בקוטר המתאים, שסתום אויר "2, מגוף טריז ''4 וכל הנדרש להכנה למגרש, לרבות החזרת המצב לקדמותו. 
  3. מובהר כי העלות הסופית תקבע בהתאם לשווי ביצוע העבודה בפועל.
 9. לפני חיבור מים למבנה תבוצע שטיפה וחיטוי של הצנרת במבנה על פי הוראות משרד הבריאות וע"י מורשה משרד הבריאות.
 10. לקראת סיום עבודות הבניה ובעת ביצוע ההכנה למפרט למד מים כללי, יש להגיע לתאגיד לרכוש מד מים כללי בקוטר הנדרש על פי הנספח הסניטרי. המד הנ"ל יחליף את מד המים לבנייה שסופק בעת התחלת הבנייה. החלפת המדים תבוצע על ידי נציגי התאגיד בלבד. בנכס המאוכלס לראשונה ואשר מותקן בו מד מים ראשי, רשאי התאגיד להתנות את חיבור מד המים בהתקנה וחיבור של כל מדי המים שבנכס בו זמנית.

טופס התחייבות בגין מד מים לבניה