התקנת מדי מים דירתיים קבועים

לאחר קבלת טופס 4 מהעירייה ירכוש היזם את המדים הדירתיים ו/או יפנה את הדיירים לרכישת מונים. במידה והיזם ירכוש את המדים, יותקנו המדים בתוך שבעה ימי עסקים מיום התשלום ולאחר הקמת הנכסים ע"י העירייה במערכת. במידה והמדים ירכשו ישירות ע"י הדיירים, יותקנו המדים רק לאחר רכישה של 80% מהמדים, עד לשבועיים ממועד טופס 4 שהתקבל ע"י העירייה ולאחר הקמת הנכסים ע"י העירייה במערכת. עבור דירות שטרם אוכלסו יהיה הקבלן אחראי לתשלומים בגין צריכות המים בנכסים ובגין חלקו היחסי בצריכת המים המשותפת. ביצוע החלפת שמות המשלמים (המחזיקים) לאחר אכלוס הדירות הינו באחריות הקבלן.

בעת התקנה של מונה כללי ו/או מונה קבוע ראשי, יפורק מונה הבנייה הזמני על ידי נציג התאגיד בלבד - אין לפרקו באופן עצמאי.