הסבר על חשבון המים

חשבון המים

שם משלם:

הצרכן הרשום ברישומי התאגיד, המחויב בגין צריכת המים בנכס 

מספר משלם:

מספר תעודת זהות של מי שרשום בפנקסי התאגיד כמשלם 

מספר הנכס:

המספר המזהה את הנכס ברישומי התאגיד. לרוב מספר זה זהה לרשום ברישומי עיריית כרמיאל, לצורך חיובי הארנונה.

כתובת הנכס:

הכתובת בה ממוקם הנכס שאליו מחובר מד-מים.

מספר זיהוי מים: 

מספר פנימי ייחודי במערכת המחשוב של התאגיד, הנועד לזהות נכס מוגדר. (מספר זיהוי מים ומספר נכס, אינם תואמים).

נתוני קריאה וצריכת מים:

 1. מספר מד המים- מספר בן שבע ספרות לפחות, המוטבע על מד המים ומצוין לרוב במרכז המד. במדים דיגיטליים, המספר מופיע בתחתית המד.
 2. תאריך קריאה קודמת- מועד קריאת קריא מד המים של תקופת החיוב הקודמת. 
 3. תאריך קריאה נוכחית- מועד קריאת קריא מד המים של תקופת החיוב הנוכחית. 
 4. קריאה קודמת- נתוני קריא מד המים של תקופת החיוב הקודמת. 
 5. קריאה נוכחית- נתוני קריא מד המים של תקופת החיוב הנוכחית.
 6. סוג קריאה- מפרט האם  כמות הצריכה לחיוב נעשתה על קריאת מד המים בפועל, או על פי הערכה. הערכה נעשית במקרים בהם אין קריאה של מד המים, כגון: אי-גישה למד המים בשל שער סגור, כלב קשור בסמוך, שיחים המסתירים את מד המים וכדומה. 
 7. סיבת הערכה- ציון הסיבה שלא התבצעה קריאה של מד המים.
 8. מהות שימוש- מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור של הצרכן,  על פי הצהרה בכתב לתאגיד, ובצירוף ספח תעודת זהות בה מצוינת כתובת הנכס.
 9. מספר ימי החישוב- מספר הימים המהווים תקופת חשבון. נספר מתאריך קריאה קודמת ועד תאריך קריאה נוכחית.
 10. צריכה פרטית- סך הצריכה המחויבת במד מים פרטי המשקפת את צריכת המים ביחידת הצריכה ( כגון דירה או בית עסק) ומחושבת לפי ההפרש בין הקריאה הנוכחית והקריאה הקודמת. לצריכה זו יתווספו הפרשי המדידה ("הצריכה המשותפת").
 11. הפרשי מדידה- ההפרש בין כמות המים שעברה במד המים הראשי בנכס, לבין כמות המים שחויבה בכל המדים המשניים המחוברים לנכסים הפרטיים. הפרשי המדידה מחולקים בין כל הצרכנים בנכס והחלק היחסי מתווסף לצריכה הביתית כצריכה לכל דבר. הפרשי המדידה נובעים, בין השאר משימוש בצנרת הראשית לצרכנים המשותפים של הבניין, כגון שטיפת חדרי מדרגות .השקיית הגינה ועוד.
 12. צריכה כוללת- סך הצריכה הפרטית והפרשי המדידה היחסיים לנכס, יחד.
 13. כמות מוקצבת לזכאי הטבה: צרכן המוכר ע"י ביטוח לאומי/הרשות לניצולי שואה/משרד הביטחון , כזכאי להטבה בחשבון המים. זכאי הטבה מקבל הקצבה של 7 מ"ק נוספים לתקופת החשבון. כמות זאת מחויבת בתעריף הנמוך.

פרטי פירוק מד מים פרטי:

 1. מספר מד פרטי שפורק- מספר מד המים הפרטי שנותק מהנכס. המספר מוטבע בדר"כ במרכז המד.
 2. תאריך קריאה קודמת- מועד קריאת קריא מד המים של תקופת החיוב הקודמת.
 3. קריאה קודמת- נתוני קריא מד המים של תקופת החיוב הקודמת.
 4. קריאת פירוק- נתוני קריא מד המים בעת שמד המים הוסר מהנכס.
 5. תאריך פירוק- מועד הסרת מד המים מצנרת המים של הנכס.
 6. תוספת צריכה- כמות המים (לפי מ"ק) שעברה במד המים מתאריך קריאה קודמת ועד תאריך הפירוק. כלומר, נתוני קריא מד המים במועד ניתוק המד מהצנרת, פחות נתוני קריא מד המים בתקופת החיוב הקודמת.

פרטי פירוק מד מים ראשי:

 1. מספר מד ראשי שפורק- מספר מד המים הראשי של הבניין/מתחם, שנותק מהנכס. המספר מוטבע בדר"כ במרכז המד.
 2. תאריך קריאה קודמת- מועד קריאת קריא מד המים של תקופת החיוב הקודמת.
 3. קריאה קודמת- נתוני קריא מד המים של תקופת החיוב הקודמת.
 4. קריאת פירוק- נתוני קריא מד המים בעת שמד המים נותק מהנכס.
 5. תאריך פירוק- מועד הסרת מד המים מצנרת המים של הנכס.
 6. תוספת צריכה- כמות המים (לפי מ"ק) שעברה במד המים מתאריך קריאה קודמת ועד תאריך הפירוק. כלומר, נתוני קריא מד המים במועד ניתוק המד מהצנרת, פחות נתוני קריא מד המים בתקופת החיוב הקודמת.
 7. מספר מסלקה : המספר המזהה של החשבונית במערכת ,נועד לזהות את החשבון בעת תשלום טלפוני או דרך אתר האינטרנט.

פירוט תעריפי המים:

תעריפי המים מתחלקים לתעריף נמוך לחישוב לפי "כמות מוכרת" (כמות המים לפי מספר הנפשות בנכס, כפול 7 מ"ק לנפש) ותעריף גבוה לחישוב מעל "כמות מוכרת". 
 הבסיס לחישוב הוא תקופת חשבון בת 60 ימים. כמות הימים תשתנה בהתאם לתאריכי קריאת מד המים בין תקופה לתקופה.
 • חיוב לפי "כמות מוכרת"- חיוב המתבצע לפי התעריף הנמוך (המכונה גם "תעריף כמות מוכרת") ומוכפל בכמות המים המוקצית לנכס לפי מספר הנפשות ("כמות מוכרת"= 7 מ"ק * מספר הנפשות בנכס).
 • חיוב מעל "כמות מוכרת"- חיוב המתבצע לפי התעריף הגבוה ומוכפל בכמות המים שנצרכה בנכס בתקופת החשבון, מעבר ל"כמות מוכרת".

פירוט חיובים:

 1. סוג שירות- מספר ברישומי התאגיד, המציין את סוג הפעילות הכספית בשנת כספים.
 2. תיאור השירות- תיאור מילולי לסוג הפעילות הכספית בשנת כספים מסוימת, עליה הצרכן מחויב/מזוכה.
 3. תיאור הפעולה- הגדרת הנושא הכספי המיוחס לסוג פעילות כספית מסוימת.
 4. הסכום- סכום החיוב/הזיכוי המיוחס לסוג הפעילות הכספית המסימת..

מספר מסלקה:

מספר המזהה את החשבון המסוים שהופק לצרכן ומשמש לצורך התשלום ולזיכוי סכום החשבון במערכת הכספית של התאגיד.

לתשלום עד:

התאריך האחרון לתשלום החשבון. מעבר לתאריך זה, החיוב יצבור ריבית יומית בהתאם להנחיות החשכ"ל. 

סה"כ כולל מע"מ:

סכום חיוב המלא בחשבון, שעל הצרכן לשלם. סכום זה כולל מע"מ של 17%.מספר ברישומי התאגיד, המציין את סוג הפעילות הכספית בשנת כספים.

הודעת זיכוי:

הספח התחתון בשובר של החשבון המיועד לצרכן המשלם בבנק או בדואר. ספח זה הוא האסמכתא שהחשבון שולם והוא מועבר לתאגיד ע"י הבנק או הדואר.