שפכי תעשייה

רקע

משברי המים הפוקדים את מדינת ישראל בעשור האחרון הובילו לבחינה מעמיקה של האפשרויות להגדלת כמות המים הזמינים למגזרים הפרטי, הציבורי, התעשייתי והחקלאי. בשנת 2010 קבעה הכנסת תקנות לטיהור שפכים לאיכויות המאפשרות השקיה בלתי מוגבלת (תקנות בריאות העם 2010, איכות קולחין "תקנות ענבר").  בתקנות נקבעו איכויות הקולחים בהם נדרשים מכוני טיהור השפכים לעמוד (לאחר טיפול שלישוני) בכדי לאפשר שימוש חוזר בחקלאות ללא חשש לזיהום קרקע ומי תהום.

תאגיד המים והביוב עין כרמים מפנה את שפכי העיר כרמיאל למט"ש (מכון לטיהור שפכים) כרמיאל. המט"ש מטהר את השפכים לרמת מי קולחין המשמשים להשקיה לגידולים שונים. 

מאחר ומרבית שפכי התעשייה בישראל מוזרמים לטיפול במכוני טיהור השפכים המטפלים גם בשפכים הסניטריים קבעה רשות המים בשנת 2011 כללים להזרמת שפכי תעשייה אל מערכת השפכים הציבורית (כללי תאגידי מים וביוב, שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), זאת מאחר ושפכי התעשייה עלולים להכיל מזהמים שונים שטווח השפעותיהם רחב יותר, כמו פגיעה במערכת הביוב, סתימות ביוב רבות ונזק לציוד אלקטרו-מכני, פגיעה במי קולחין, פגיעה בערכי הסביבה ובאיכות החיים של התושבים.

בעל עסק יקר!  לידיעתך בתאריך 01/7/2014 נכנס לתוקפו עדכון לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד 2014 להלן (כללי שפכי מפעלים) הקובעים הוראות שונות בקשר להסדרת הזרמתם של שפכי מפעלים ובתי עסק באופן שלא תגרום נזק למערכת הביוב, תהליכי הטיפול בשפכים וניצול מי הקולחין, וכן למניעת מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה.

עיקרי הכללים

 1. הכללים חלים על כל עסק העונה על ההגדרה "מקום שבו מעבדים או מייצרים או נותנים שירותים ושממנו מוזרמים שפכי תעשייה, במישרין או בעקיפין".
 2. לפי הוראות כללי השפכים מפעל לא יזרים במישרין או בעקיפין שפכים שהינם "שפכים אסורים להזרמה". כהגדרתם בכללי השפכים למערכת הביוב העירונית, כמו כן מפעל לא יזרים למערכת הביוב "שפכים חריגים" כהגדרתם בכללי השפכים, אלא בכפוף לדיווח או לקבלת אישור מתאים מן התאגיד ומשרד להגנת הסביבה, לפי המקרה וזאת לפי סעיף 10 לכללי השפכים.
חשוב להדגיש כי מטרת הכללים הינה מניעת מטרידים והפסקת הנזק הנגרם למערכת הביוב כתוצאה מהזרמה אסורה.
  

ניטור ובקרת שפכי תעשייה

כללי תאגידים (שפכי מפעלים) קובעים כי תאגידי המים וביוב מחויבים לבצע תכנית לניטור ובקרת שפכי תעשייה באזורם, זאת בכדי למנוע מבתי עסק ומפעלי תעשייה להזרים חומרים אסורים למערכת הביוב הציבורי.

בהתאם לכללי השפכים, התאגיד עורך תכנית ניטור ובקרה שנתית ביחס לשפכי מפעלים שתהליכי הייצור בהם מעוררים חשש להזרמת שפכים חריגים ו/או אסורים למערכת הביוב העירונית בניגוד לכללי השפכים.
בכללים סווגו העסקים לפי מגזרים תעשייתיים. תכנית הניטור השנתית כוללת את רשימת בתי העסק הנדגמים ברחבי העיר כרמיאל, את הפרמטרים הנדגמים בכל בית עסק ואת תדירות הדגימה.

תאגיד עין כרמים מיישם תכנית אכיפה ופיקוח בהתאם לכללי השפכים כפי שנקבעו על ידי רשות המים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד 2014.

הבדיקות שמתבצעות באופן שוטף הן בדיקות תקופתיות שנערכות במפעלים שונים ע"י מעבדה מוסמכת.

 1. תוכנית הניטור הוגשה לממוני סביבה במשרד להגנת הסביבה וממונה שפכי תעשייה ברשות המים ואושרה.
 2. בכל תחילת שנה התאגיד יודיע למפעל / בית העסק כי הוא נכלל בתוכנית הדיגום.
 3. תוצאות הדיגום יועברו למפעל / בית העסק בתוך 30 יום ממועד קבלתן בתאגיד.
 4. דוגם מוסמך יבצע את הדיגומים והדגימות במעבדה מוסמכת.
    

שפכים חריגים ואסורים

להלן ערכי איכויות שפכים בהתאם לתוספת השניה לכללי שפכי מפעלים:

 1. שפכים חריגים הינם שפכים הכוללים את המרכיבים מעל טור ב' בטבלה לעיל.
 2. מפעל רשאי להזרים למערכת הביוב ללא חיוב, שפכים שאינם עולים על הערכים הרשומים בטור ב'.
 3. מפעל רשאי להזרים למערכת הביוב, בתוספת תשלום בגין טיפול בשפכים חורגים, שפכים העולים על הערכים הרשומים בטור ב' ונמוכים מהרשום בטור ג'.
 4. שפכים חריגים הטעונים אישור הינם שפכים הכוללים את המרכיבים מעל טור ג' בטבלה שלהלן.
 5. מפעל נדרש להגיש בקשה מנומקת ומוסברת בכתב לאישור הסדר המאפשר הזרמת  שפכים שריכוזם עולה על טור ג'. לאחר התייעצות עם מפעיל המט"ש ובאישור ממונה סביבה יבחן התאגיד את הבקשה ויעביר את הודעתו למפעל.
 6. שפכים אסורים מוגדרים בתוספת הראשונה של כללי השפכים - הקלק לקבלת הכללים באתר רשות המים

תעריפים

 1. בהתאם לכללי השפכים על המפעלים לשאת בעלות הדיגום והבדיקות. לפי התעריפים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), - 2009 (להלן "כללי תעריפים) עלות הדיגום תחושב על ידי התאגיד ע"פ פירוט הפרמטרים שנדגמו בבית העסק.
 2. ככל שימצא בדיגום ובבדיקות שיבוצעו ע"י התאגיד כי מפעל מזרים שפכים חריגים ו/או אסורים להזרמה, יחויב המפעל לפי התעריפים המיוחדים שנקבעו לשפכים אלו בכללי התעריפים. חישוב בגין עלות טיפול בשפכים  חריגים ו/או אסורים מתבצע ע"פ הנוסחה שפרסמה רשות המים – הקלק כאן לקבלת הנוסחה.
 3. החיוב בגין שפכים אסורים ו/ או חריגים הנו בעד התקופה שחלפה ממועד הבדיקה האחרונה או 90 יום (הקצר מבניהם).  
  אין בחיוב בתשלום או בפרעון התשלום, משום היתר, הרשאה או הסכמה להזרמה של שפכים אסורים ו/או חריגים.

דיווח

באפשרות המפעל להגיש – בקשה על הזרמת שפכים חריגים הטעונים אישור "לפי הכללים" - שריכוזם מעל הערכים הנקובים בטור ג' בתוספת השנייה בכללי השפכים וזאת 30 ימים מראש.

פרסום

בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח 1998 ותקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור) תשס"ט 2009. מפרסם תאגיד עין כרמים באתר האינטרנט את ממצאי דיגום השפכים אשר נערכים במפעלים הכלולים בתוכנית הניטור.

מפעלים הכלולים בתוכנית הניטור ומתנגדים לפרסום המידע (בכפוף לעילות הקבועות בחוק ) מתבקשים  להודיע על כך לחברה בכתב בצירוף נימוקים להתנגדות .

הקלק לתוצאות דיגום מפעלים

מידע נוסף ניתן למצוא באתר של רשות המים-  www.water.gov.il  ובאתר משרד להגנת הסביבה- www.sviva.gov.il

מושגים

שפכים

הביוב,(שפכים) אלו מים המכילים הפרשות אדם ובעלי חיים, פסולת ביתית, פסולת תעשייתית כימית ואורגנית, חומרים מסוכנים ורעילים, מתכות וחומצות, גזים רעילים ונפיצים, פסולת בניין וכו'.
בשונה ממערכות אספקת מים שהן סגורות בפני הציבור והצרכן הוא "משתמש קצה" בלבד, מערכות הביוב הינן פתוחות ונגישות לכל גורם מכל מקום ומתוך כך גם מוחדרים למערכת החומרים שפורטו לעיל.

תאגיד עין כרמים מבצע פעילויות שונות על מנת להעביר את השפכים בצורה מסודרת בצנרת עירונית לטיהור במכון טיהור שפכים כרמיאל, תוך ביצוע פעילות אחזקה למניעת מפגעים סביבתיים.

 מי קולחין

מי שפכים אשר עברו טיהור ויכולים לשמש לטובת תעשיה או חקלאות (לא לצורכי מאכל). כ- 290 מיליון מטרים מעוקבים לשנה של מי שפכים, המהווים כ- 64% מכלל השפכים המיוצרים בארץ, מושבים להשקיית גידולים דוגמת כותנה או תחמיץ. אגירת הקולחין נעשית על-ידי החדרה תת-קרקעית באמצעות כ- 160 מאגרי קולחין הפרוסים ברחבי הארץ.

מכון טיהור שפכים כרמיאל

מכון טיהור השפכים קולט ומטפל ב כ- 30,000 מ"ק בממוצע ליום.  הינו קולט את שפכי העיר כרמיאל וישובים בסביבה. מט"ש כרמיאל מטפל בשפכים עד לרמה שלישונית והקולחים המוזרמים למאגרים משמשים להשקיה חקלאית.

השפכים המגיעים אל המכון עוברים טיפול קדם הכולל סינון חלקיקים גסים, חול, שומנים ועוד. בהמשך מופעלים תהליכים ביולוגים הגורמים לפירוק המזהמים האורגניים באמצעות חיידקים ובקטריות. במהלך תהליך הטיהור מופרדים המוצקים מהביו ומצטברים כבוצה. הבוצה עוברת למתקן טיפול ניפרד, נסחטת מעודפי המים ויוצאת יבשה באופן יחסי. בתהליך הטיפול בבוצה נוצר גז מתאן המשמש לייצור חשמל. הבוצה היא חומר דישון בשימוש החקלאות והמים המטוהרים מוזרמים להשקיית גידולים חקלאיים.

לריכוז נתוני תוצאות דיגום שפכיי תעשייה למפעלים​.